Til toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Vælg variabler

Gennemsnitlige husstandsindkomster fordelt på kommuner [INDH1]

Vælg variabler

Lene Baunbæk, leba@stat.gl
28-10-2019
DKK
Annually
28-10-2020
31-01-2011
Grønlands Statistik
INXH1
Now you have come to the page, Choose variable. This page give you the oportunity to select which variables and values you want to display in your result of the table. A variable is a property of a statistical unit. The page is divided into several boxes, one for each variable, where you can select values by click to highlight one or more values. It always starts with the statistics variable which is the main value counted in the table.
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 Total 17

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hele landet , Kommune Kujalleq , Kommuneqarfik Sermersooq ,

Valgt 0 Total 7

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 4

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 5

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel

Valgt 0 Total 6

Antal valgte data celler:
(max antal 1.000.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 1.000.000
Der er tale om foreløbige tal for 2018. Som følge af ændrede beskatningsregler for udenlandske pensionsordninger indtræder der et niveauskifte i opadgående retning fra 2016 til 2017. Niveauskiftet påvirker samtlige indkomstbegreber og indkomstfordelingsmål, herunder også Gini-koefficienten. For beskrivelse af kilder og opgørelsesmetoder henvises til metodeafsnittet i seneste indkomstpublikation (bemærk menuen i venstre side): www.stat.gl/IND201901/m1 Signaturforklaring:
.. For usikker til at kunne angives eller udeladt af diskretionshensyn
... Oplysninger foreligger ikke

antal voksne

Voksne er defineret som personer på mindst 18 år.

antal børn

Børn er defineret som personer under 18 år.

indkomsttype

Husstandsindkomst (brutto)

Begrebet husstandsindkomst dækker over en husstands samlede indkomst før skattebetaling, og er således beregnet som summen af personlige bruttoindkomster for alle medlemmer af husstanden. Husstandsindkomsten inkluderer kun de indkomsttyper, der fremgår af selvangivelsen, og som er af skattemæssig interesse. Ikke-skattepligtige monetære indkomster indgår følgelig ikke i opgørelsen af husstandsindkomsten, ligesom ikke-skattepligtige sociale ydelser heller ikke er inkluderet. Ligeledes er ikke-skattepligtige naturalieindkomster - som for eksempel værdien af produkter fra fangst og fiskeri til eget forbrug - ikke inkluderet i husstandsindkomsten.

Skattepligtig husstandsindkomst

Den skattepligtige husstandsindkomst er summen af personlige skattepligtige indkomster for alle medlemmer af husstanden. Den skattepligtige indkomst er en skatteteknisk størrelse, der danner grundlag for den endelige skatteberegning. Den skattepligtige indkomst beregnes ved at trække de i skattelovgivningen definerede fradrag fra bruttoindkomsten, og opgørelser af den skattepligtige indkomst har primært administrativ interesse. Det bør understreges, at ændringer i skattelovgivningen gennem tiderne bevirker, at sammenligninger af den skattepligtige indkomst over tid skal foretages med varsomhed.

Disponibel husstandsindkomst

Den disponible husstandsindkomst er den samlede husstandsindkomst fratrukket skatter og tillagt ikke-skattepligtige sociale ydelser såsom boligsikring. Den disponible husstandsindkomst anses for at give det mest fyldestgørende billede af en husstands reelle forbrugsmuligheder.

Ækvivaleret husstandsindkomst (brutto)

Med den ækvivalerede husstandsindkomst inddrages en husstands størrelse og sammensætning, således at husstandsindkomster for husstande med forskellige sammensætninger alligevel kan sammenlignes. Den ækvivalerede husstandsindkomst beregnes ved at dividere husstandsindkomsten med en given ækvivalensvægt, der afspejler husstandens sammensætning. Til beregning af denne vægt anvendes OECDs standard, hvor den første voksne person i husstanden vægter 1. Eventuelt andre voksne vægter hver 0,5, mens alle børn hver vægter 0,3. Ækvivalensvægten beregnes da som summen af vægte for de enkelte medlemmer af husstanden.

Ækvivaleret skattepligtig husstandsindkomst

Med den ækvivalerede skattepligtige husstandsindkomst inddrages en husstands størrelse og sammensætning, således at skattepligtige husstandsindkomster for husstande med forskellige sammensætninger alligevel kan sammenlignes. Den ækvivalerede skattepligtige husstandsindkomst beregnes ved at dividere den skattepligtige husstandsindkomst med en given ækvivalensvægt, der afspejler husstandens sammensætning. Til beregning af denne vægt anvendes OECDs standard, hvor den første voksne person i husstanden vægter 1. Eventuelt andre voksne vægter hver 0,5, mens alle børn hver vægter 0,3. Ækvivalensvægten beregnes da som summen af vægte for de enkelte medlemmer af husstanden.

Ækvivaleret disponibel husstandsindkomst

Med den ækvivalerede disponible husstandsindkomst inddrages en husstands størrelse og sammensætning, således at disponible husstandsindkomster for husstande med forskellige sammensætninger alligevel kan sammenlignes. Den ækvivalerede disponible husstandsindkomst beregnes ved at dividere den disponible husstandsindkomst med en given ækvivalensvægt, der afspejler husstandens sammensætning. Til beregning af denne vægt anvendes OECDs standard, hvor den første voksne person i husstanden vægter 1. Eventuelt andre voksne vægter hver 0,5, mens alle børn hver vægter 0,3. Ækvivalensvægten beregnes da som summen af vægte for de enkelte medlemmer af husstanden.