Gennemsnitlige husstandsindkomster fordelt på lokaliteter [INDH3]
Marker dit valg og vælg mellem tabel på skærm eller fil format. Markerings tips

For variabler markeret med Vælg mindst en værdi skal der vælges mindst en værdi

tid Vælg mindst en værdi

Total 17 Valgt

Søg

lokalitet Vælg mindst en værdi

Total 75 Valgt

Søg

indkomsttype Vælg mindst en værdi

Total 6 Valgt

Søg


Antal valgte data celler:(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 60 kolonner


Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Kontakt og information

Information

Seneste opdatering
28-10-2019
Kontakt
Lene Baunbæk, leba@stat.gl
Enhed
DKK
Opdateringsfrekvens
Annually
Næste opdatering
28-10-2020
Oprettelsesdato
31-01-2011
Kilde
Grønlands Statistik
Matrix
INXH3
Fodnoter

Fodnoter

Der er tale om foreløbige tal for 2018.
Som følge af ændrede beskatningsregler for udenlandske pensionsordninger indtræder der et niveauskifte i opadgående retning fra 2016 til 2017. Niveauskiftet påvirker samtlige indkomstbegreber og indkomstfordelingsmål, herunder også Gini-koefficienten.
For beskrivelse af kilder og opgørelsesmetoder henvises til metodeafsnittet i seneste indkomstpublikation (bemærk menuen i venstre side): www.stat.gl/IND201901/m1
Signaturforklaring:
.. For usikker til at kunne angives eller udeladt af diskretionshensyn
... Oplysninger foreligger ikke
indkomsttype
Husstandsindkomst (brutto)
Begrebet husstandsindkomst dækker over en husstands samlede indkomst før skattebetaling, og er således beregnet som summen af personlige bruttoindkomster for alle medlemmer af husstanden. Husstandsindkomsten inkluderer kun de indkomsttyper, der fremgår af selvangivelsen, og som er af skattemæssig interesse. Ikke-skattepligtige monetære indkomster indgår følgelig ikke i opgørelsen af husstandsindkomsten, ligesom ikke-skattepligtige sociale ydelser heller ikke er inkluderet. Ligeledes er ikke-skattepligtige naturalieindkomster - som for eksempel værdien af produkter fra fangst og fiskeri til eget forbrug - ikke inkluderet i husstandsindkomsten.
Skattepligtig husstandsindkomst
Den skattepligtige husstandsindkomst er summen af personlige skattepligtige indkomster for alle medlemmer af husstanden. Den skattepligtige indkomst er en skatteteknisk størrelse, der danner grundlag for den endelige skatteberegning. Den skattepligtige indkomst beregnes ved at trække de i skattelovgivningen definerede fradrag fra bruttoindkomsten, og opgørelser af den skattepligtige indkomst har primært administrativ interesse. Det bør understreges, at ændringer i skattelovgivningen gennem tiderne bevirker, at sammenligninger af den skattepligtige indkomst over tid skal foretages med varsomhed.
Disponibel husstandsindkomst
Den disponible husstandsindkomst er den samlede husstandsindkomst fratrukket skatter og tillagt ikke-skattepligtige sociale ydelser såsom boligsikring. Den disponible husstandsindkomst anses for at give det mest fyldestgørende billede af en husstands reelle forbrugsmuligheder.
Ækvivaleret husstandsindkomst (brutto)
Med den ækvivalerede husstandsindkomst inddrages en husstands størrelse og sammensætning, således at husstandsindkomster for husstande med forskellige sammensætninger alligevel kan sammenlignes. Den ækvivalerede husstandsindkomst beregnes ved at dividere husstandsindkomsten med en given ækvivalensvægt, der afspejler husstandens sammensætning. Til beregning af denne vægt anvendes OECDs standard, hvor den første voksne person i husstanden vægter 1. Eventuelt andre voksne vægter hver 0,5, mens alle børn hver vægter 0,3. Ækvivalensvægten beregnes da som summen af vægte for de enkelte medlemmer af husstanden.
Ækvivaleret skattepligtig husstandsindkomst
Med den ækvivalerede skattepligtige husstandsindkomst inddrages en husstands størrelse og sammensætning, således at skattepligtige husstandsindkomster for husstande med forskellige sammensætninger alligevel kan sammenlignes. Den ækvivalerede skattepligtige husstandsindkomst beregnes ved at dividere den skattepligtige husstandsindkomst med en given ækvivalensvægt, der afspejler husstandens sammensætning. Til beregning af denne vægt anvendes OECDs standard, hvor den første voksne person i husstanden vægter 1. Eventuelt andre voksne vægter hver 0,5, mens alle børn hver vægter 0,3. Ækvivalensvægten beregnes da som summen af vægte for de enkelte medlemmer af husstanden.
Ækvivaleret disponibel husstandsindkomst
Med den ækvivalerede disponible husstandsindkomst inddrages en husstands størrelse og sammensætning, således at disponible husstandsindkomster for husstande med forskellige sammensætninger alligevel kan sammenlignes. Den ækvivalerede disponible husstandsindkomst beregnes ved at dividere den disponible husstandsindkomst med en given ækvivalensvægt, der afspejler husstandens sammensætning. Til beregning af denne vægt anvendes OECDs standard, hvor den første voksne person i husstanden vægter 1. Eventuelt andre voksne vægter hver 0,5, mens alle børn hver vægter 0,3. Ækvivalensvægten beregnes da som summen af vægte for de enkelte medlemmer af husstanden.