Til toppen

Tilgrundliggende dødsårsager (a-listen) 2002-2019 [SUDLDA1A]

Vælg variabler

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 , 1 , 2 ,

Valgt 0 Total 100

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Infektiøse inkl. parasitære sygdomme , Kræft , Andre svulster (anden neoplasi) ,

Valgt 0 Total 24

Valgmuligheder
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hele landet , Nanortalik , Qaqortoq ,

Valgt 0 Total 20

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 3

Valgmuligheder

Valgt 0 Total 4

Valgmuligheder
Vælg mindst én variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Valgt 1 Total 19

Antal valgte data celler:
(max antal 500.000)

Præsentation på skærm er begrænset til 1.000 rækker og 30 kolonner

Antal valgte celler overstiger max tilladte 500.000
Befolkningsstatistikregistret indeholder oplysninger om alle personer, som har haft bopæl i Grønland efter 1. januar 1977.

Registrets formål er at danne grundlag for befolkningsstatistikken, samt supplere andre personhenførbare oplysninger
med basisoplysninger om personen, samt dennes adresse og familierelationer.
Befolkningsstatistikregistret opdateres med oplysninger fra CPR(Folkeregistrene) hvor følgende oplysninger hentes:
køn, alder, fødested, statsborgerskab, civilstand, henvisning til mor, far samt ægtefælle, bopælsadresse og tilflytningsdato.

Jfr §13 i Lov om Grønlands Statistik, videregives ingen personhenførbare oplysninger fra registret, bortset fra personnumre, som efter Datatilsynets godkendelse er udtrukket til interviewundersøgelser

Ved ethvert dødsfald, der sker i Grønland, udsteder en læge en dødsattest i forbindelse med ligsynet. Lægen skal udstede dødsattesten, uden unødigt ophold, når de nødvendige oplysninger foreligger.

Dødsattesten består af 2 sider. Dødsattestens side 1 er et juridisk dokument, som anvendes som dokumentation for at personen er afgået ved døden. Dødsattestens side 2 indeholder de medicinske oplysninger om dødsfaldet.

Dødsattestens side 1 indeholder formelle oplysninger til identifikation af afdøde, samt lægens erklæring om at døden er indtruffet.

Oplysningerne benyttes endvidere til personregistreringen i CPR-registeret.

Dødsattestens side 2 indeholder oplysninger om dødsårsager, dødsmåde m.m. Der skal angives mindst en dødsårsag på dødsattesten, men der kan angives flere. Den vigtigste oplysning er den tilgrundliggende dødsårsag.

alder

Alder på dato for død

dødsårsag

Den tilgrundliggende dødsårsag er den dødsårsag, der startede det forløb, der i det enkelte tilfælde førte til døden. Evt. øvrige dødsårsager defineres som supplerende dødsårsager.
A-Listen

distrikt

Geografisk område svarende til kommuner før 2009

kilde

Information om dødsårsager oplyses på dødsattesten, som indsendes til Landslægeembedet for hvert dødsfald i Grønland. Landslægeembedet foretager en løbende registrering og kvalitetssikring af indkomne dødsattester vedrørende borgere i Grønland.
Dødsattesterne sendes til Sundhedsdatastyrelsen, som foretager kodning og registrering af dødsårsagerne i samarbejde med Landslægeembedet.
Udarbejdning, kvalitetssikring og indtastning af dødsattester er tidskrævende proces, så Landslægeembedet offentliggør med et tidsefterslæb flere statistiske opgørelser.
Grønlands Statistik modtager oplysninger fra Folkeregistrene (via CPR) om alle registrerede hændelser og offentliggør foreløbige tal ca 5 uger efter en periodes afslutning. Oplysninger om dødsfald omfatter ikke dødsårsag, blot at dødsfald er indtruffet.
Der er nogen forskel i antal dødsfald, afhængigt af, hvilken kilde der anvendes. Begge kilder indeholder enkelte fejl, som kun kan afsløres ved samkørsel og fejlrettelse.

tid

Kalenderår for dødsfald. (Inklusiv forsinkede indberetninger )

dødsårsag

Selvmord og selvmordsforsøg

Det er kun ’Selvmord’, som registreres i det grønlandske dødsårsagsregister